• www.tiantaisi.com
   
  一勤天下无难事
  信息来源:天台寺    发布时间:2018-03-06

   一勤天下无难事.jpg

    

    文/曾国藩

    天下古今之才人,皆以一傲字致败;天下古今之庸人,皆以一惰字致败。百种弊病,皆从懒生。戒傲戒惰,保家之道也。

  最新推荐